بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون بوستان گفتگو و بعثت
بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون بوستان گفتگو و بعثت

مرکز واکسیناسیون بوستان گفتگو تهران صبح جمعه ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ با حضور دکتر زاکانی شهردار جدید تهران افتتاح شد و همچنین شهردار تهران از روند کار مرکز واکسیناسیون بعثت بازدید به عمل آوردند.

مرکز واکسیناسیون بوستان گفتگو تهران صبح جمعه ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ با حضور دکتر زاکانی شهردار جدید تهران افتتاح شد و همچنین شهردار تهران از روند کار مرکز واکسیناسیون بعثت بازدید به عمل آوردند.