ببینید | لحظه ورود فرمانده کل قوا به مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح
ببینید | لحظه ورود فرمانده کل قوا به مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح

لحظه ورود فرمانده کل قوا به مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح و سان دیدن از یگان‌های حاضر را ببینید. منبع: نورنیوز

ببینید | لحظه ورود فرمانده کل قوا به مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح

لحظه ورود فرمانده کل قوا به مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح و سان دیدن از یگان‌های حاضر را ببینید. منبع: نورنیوز