ثبت جهانی راه آهن اراک
ثبت جهانی راه آهن اراک

ایستگاه راه آهن اراک، در تاریخ سوم شهریور ۱۳۱۷ افتتاح شد و بعد از گذشت ۸۲ سال و ۱۱ ماه از افتتاح به ثبت جهانی رسید.  سوم مرداد ۱۴۰۰ کمیته میراث جهانی یونسکو، پرونده راه آهن سراسری ایران موسوم به راه آهن شمال به جنوب را مورد بررسی قرار داد و با تصویب اعضای کمیته، […]

ایستگاه راه آهن اراک، در تاریخ سوم شهریور ۱۳۱۷ افتتاح شد و بعد از گذشت ۸۲ سال و ۱۱ ماه از افتتاح به ثبت جهانی رسید. 

سوم مرداد ۱۴۰۰ کمیته میراث جهانی یونسکو، پرونده راه آهن سراسری ایران موسوم به راه آهن شمال به جنوب را مورد بررسی قرار داد و با تصویب اعضای کمیته، راه آهن سراسری ایران به طول حدود ۱۴۰۰ کیلومتر به عنوان بیست و پنجمین میراث فرهنگی ملموس و نخستین میراث صنعتی ایران در فهرست جهانی یونسکو ثبت شد.