شنیده شدن صدای انفجار در دمشق
شنیده شدن صدای انفجار در دمشق