صفر تا صد داستان "واکسن کرونا" در 5 دقیقه!
صفر تا صد داستان "واکسن کرونا" در 5 دقیقه!

۱۰ شهريور ۱۴۰۰ – ۱۱:۰۱ تامین واکسن کرونا از مجرای واردات، سهمیه کوواکس، به صورت تولید مشترک و تولید داخل تا به امروز دنبال شده است؛ “جهانپور” فراز و فرود داستان تامین واکسن را در ۵ دقیقه روایت کرده است.                  

تامین واکسن کرونا از مجرای واردات، سهمیه کوواکس، به صورت تولید مشترک و تولید داخل تا به امروز دنبال شده است؛ “جهانپور” فراز و فرود داستان تامین واکسن را در ۵ دقیقه روایت کرده است.