طوفان ایدا  لوئیزیانا را در هم کوبید
طوفان ایدا  لوئیزیانا را در هم کوبید

طوفان سهمگین آیدا که ایالت لوئیزیانا در آمریکا را درنوردیده است موجب شد تا برق تمامی مشترکین شهر نیواورلئان قطع شود و فعلاً تنها ژنراتورها کار می‌کنند.

طوفان سهمگین آیدا که ایالت لوئیزیانا در آمریکا را درنوردیده است موجب شد تا برق تمامی مشترکین شهر نیواورلئان قطع شود و فعلاً تنها ژنراتورها کار می‌کنند.