عنوان سیزدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اعلام شد
عنوان سیزدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اعلام شد

دبیر دوازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از مشخص شدن عنوان سیزدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خبر داد. به گزارش ایسنا، دکتر هادی اکبرزاده در دوازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که با عنوان‌ «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: گفتمان عمومی، مسئولیت ملّی» در حال برگزاری است، گفت: ما از هم اکنون به دنبال برنامه‌ریزی درباره سیزدهمین […]دبیر دوازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از مشخص شدن عنوان سیزدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر هادی اکبرزاده در دوازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که با عنوان‌ «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: گفتمان عمومی، مسئولیت ملّی» در حال برگزاری است، گفت: ما از هم اکنون به دنبال برنامه‌ریزی درباره سیزدهمین کنفرانس اسلامی ایرانی پیشرفت هستیم و به منظور تعیین موضوع این رویداد پیشنهادهای اندیشکده‌ها و همکاران مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دریافت شد که ۱۸ پیشنهاد به ما رسید.

وی اظهار کرد: پیشنهادهای ارسالی در کمیته راهبری کنفرانس، بررسی و درگام بعد نتیجه به شورای عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ارائه شد و به تصویب رسید. پس از تصویب شورای عالی الگو موضوع سیزدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در بهار ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.

دبیر دوازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درباره محورهای کنفرانس، توضیح داد: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با شعار «چالش‌ها و راهکارهای تحول کشور براساس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» با محورهای «چالش‌های ساختاری، سیستمی و نهادی و راهکارهای غلبه بر آنها»، «چالش‌های سیاسی، اجتماعی،  فرهنگی و اقتصادی و راهکارهای غلبه بر آنها»، «چالش‌های منطقه‌ای و جهانی و راهکارهای غلبه بر آنها» و «چالش‌های نظری و معرفتی و راهکارهای غلبه بر آنها» برگزار می‌شود. 

انتهای پیاممنبع