مراسم تکریم و معارفه وزیران سابق و جدید وزارت دفاع
مراسم تکریم و معارفه وزیران سابق و جدید وزارت دفاع

مراسم تکریم امیر سرتیپ امیر حاتمی و معارفه امیر سرتیپ محمدرضا قرائی آشتیانی، وزیران سابق و جدید وزارت دفاع، با حضور برخی مقامات لشگری و کشوری برگزار شد.

مراسم تکریم امیر سرتیپ امیر حاتمی و معارفه امیر سرتیپ محمدرضا قرائی آشتیانی، وزیران سابق و جدید وزارت دفاع، با حضور برخی مقامات لشگری و کشوری برگزار شد.