مراسم رونمایی از کتاب استادان دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد
مراسم رونمایی از کتاب استادان دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد