مهجوریت گلزار شهدای شهر خرم آباد
مهجوریت گلزار شهدای شهر خرم آباد

در سایه بی توجهی مسئولان، گلزار شهدای شهر خرم آباد دچار مشکلات زیرساختی است که با وجود مطالبه مکرر خانواده شهدا و مردم همچنان عزمی برای زدودن غبار مهجوریت از چهره این مکان مقدس وجود ندارد.

در سایه بی توجهی مسئولان، گلزار شهدای شهر خرم آباد دچار مشکلات زیرساختی است که با وجود مطالبه مکرر خانواده شهدا و مردم همچنان عزمی برای زدودن غبار مهجوریت از چهره این مکان مقدس وجود ندارد.