نجفی: خلخالی برای قیصر مرا محکوم به اعدام کرد
نجفی: خلخالی برای قیصر مرا محکوم به اعدام کرد

۰۹ شهريور ۱۴۰۰ – ۱۲:۵۴ مدیریت سینمای اول انقلاب با وجود مخالفان فراوان و جنجال‌ها، امری دشوار بود که تنها دستور امام خمینی می‌توانست کارگردان سربداران را مجاب کند آن را بپذیرد.                        

مدیریت سینمای اول انقلاب با وجود مخالفان فراوان و جنجال‌ها، امری دشوار بود که تنها دستور امام خمینی می‌توانست کارگردان سربداران را مجاب کند آن را بپذیرد.