واکسیناسیون عمومی خودرویی سپاه عاشورا در تبریز
واکسیناسیون عمومی خودرویی سپاه عاشورا در تبریز

مرکز واکسیناسیون خودرویی سپاه عاشورا از روز چهارشنبه در مقابل ساختمان معاونت بهداشت و درمان سپاه عاشورا شروع به کار کرد. این مرکز همه روزه از ساعت ۹ الی ۱۸ و در روزهای تعطیل نیز در صورت تأمین واکسن از سوی وزارت بهداشت، آماده خدمات دهی به عموم مردم تبریز خواهد بود.

مرکز واکسیناسیون خودرویی سپاه عاشورا از روز چهارشنبه در مقابل ساختمان معاونت بهداشت و درمان سپاه عاشورا شروع به کار کرد.

این مرکز همه روزه از ساعت ۹ الی ۱۸ و در روزهای تعطیل نیز در صورت تأمین واکسن از سوی وزارت بهداشت، آماده خدمات دهی به عموم مردم تبریز خواهد بود.