ویدئو / رابطه بیماری‌های واگیردار و سیل
ویدئو / رابطه بیماری‌های واگیردار و سیل

مسئول اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت گفته احتمال افزایش موارد بیماری‌های گوارشی به‌دنبال وقوع سیل وجود دارد. به گفته ابراهیم قادری، چون احتمال نفوذ فاضلاب به منابع آب آشامیدنی و آلوده شدن چاه‌های آب وجود دارد، باید آبِ قابل شرب از نظر آلودگی‌ها رصد شود، تا احتمال شیوع بیماری‌های انگلی، روده‌ای و […]

ویدئو / رابطه بیماری‌های واگیردار و سیل

مسئول اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت گفته احتمال افزایش موارد بیماری‌های گوارشی به‌دنبال وقوع سیل وجود دارد. به گفته ابراهیم قادری، چون احتمال نفوذ فاضلاب به منابع آب آشامیدنی و آلوده شدن چاه‌های آب وجود دارد، باید آبِ قابل شرب از نظر آلودگی‌ها رصد شود، تا احتمال شیوع بیماری‌های انگلی، روده‌ای و گوارشی از بین برود. هرچند موارد افزایش «وبا» در چند سال گذشته بصورت بومی نبوده اما اگر فاضلاب آلوده شود، احتمال بروز این بیماری وجود دارد.