کرونا تمام شد ؟ /  عکسی عجیب از وزیر بهداشت در آغوش نماینده مجلس
کرونا تمام شد ؟ /  عکسی عجیب از وزیر بهداشت در آغوش نماینده مجلس

همزمان با تاکیدهای مکرر به مردم درباره ضرورت رعایت پروتکل های ضدکرونایی ، انتشار تصویر عین اللهی وزیر بهداشت به عنوان سکاندار اصلی ترین نهاد مبارزه با کرونا ، در آغوض خضریان ، نماینده تهران در مجلس ، بازتاب انتقادی زیادی در شبکه های اجتماعی داشت.

کرونا تمام شد ؟ /  عکسی عجیب از وزیر بهداشت در آغوش نماینده مجلس

همزمان با تاکیدهای مکرر به مردم درباره ضرورت رعایت پروتکل های ضدکرونایی ، انتشار تصویر عین اللهی وزیر بهداشت به عنوان سکاندار اصلی ترین نهاد مبارزه با کرونا ، در آغوض خضریان ، نماینده تهران در مجلس ، بازتاب انتقادی زیادی در شبکه های اجتماعی داشت.