ضرورت تدوین نقشە پیشرفت اقتصادی در استان‌هاایسنا/کردستان وزیر اقتصاد و دارایی کشور بر ضرورت تدوین نقشە پیشرفت اقتصادی استان‌های کشور تاکید کرد.

سید احسان خاندوزی امروز (۴خرداد) در جریان نشست با فعالان اقتصادی استان کردستان اظهار کرد: خوشبختانە ما در ادارە اقتصادی استان‌ها در نقطە عطف خوبی قرار داریم و استان‌ها باید نقشە و الگوی پیشرفت اقتصادی خودرا تدوین و منابع محدود خود را بر اولویت‌ها متمرکز کنند.

وی عنوان کرد: تنگناهای اقتصادی و مالی و اعتباری کشور این اجازە را نمی‌دهد کە بە همە تقاضاهای مالی و اعتباری پاسخ دهیم. 

خاندوزی بیان کرد: شرایط اقتصادی کشور بە دلیل افزایش تورم و قیمت‌ها در پنج سال اخیر هزینەهای تمام شدە تولید را افزایش دادە و نیاز تولیدکنندگان را افزایش دادە است و از سوی دیگر بانک مرکزی هم باید کل نقدینگی کشور را مدیریت کند که منجر به خلق تورم جدید نشود.

خاندوزی خاطرنشان کرد: باید دقت داشت کە در این دو راە باید راه میانه‌ای را ایجاد شود تا سختگیری‌های کنترل تورم موجب خشکسالی و رکود تولید نشود و از سوی دیگر سهل گیری و رها کردن در حوزه مالی هم کە موجب رضایتمندی کوتاە مدت و سیل نقدینگی‌ها می‌شود، ایجاد نشود.

وی اظهار کرد: تمرکز منابع محدود بر اولویت‌های استان‌ها را هیچکسی بهتر از مقامات و تولیدکنندگان نمیتواند مشخص کند.

خاندوزی در خصوص بروکراسی اداری گفت: این را باید بە عنوان یک دستور کار قطعی و جدی نگاە کرد، اما باید دانست کە یکی از مهمترین موانع برای پیشرفت استان خود دستگاەهای اجرایی هستند.

وی تصریح کرد: دستگاەهای اجرایی باید بە جای سنگ اندازی و حفظ نظم‌های فرسودە و کند کنندە و فاسد را حفظ کنیم باید اولین وظیفە خود در دولت تحول‌گرا را بر این اساس قرار دهیم کە نظامات قدیمی ادارە کل را بە نحوی تغییر بدیم کە ریل بە شیوە گذشتە حرکت نکند و فعال اقتصادی را رقیب خود ندانیم.

خاندوزی بە مسئلە تمرکز زدایی اشارە و افزود: یکی از مسائل مهم دیگر تمرکز زدایی است، اگر صفر تا صد تصمیمات به منطقه سپرده شود چە بسا افرادی معتقد باشند کە تصمیم بهینە و کارشناسی شدە اتخاذ نشود و تحت تاثیر گرایش‌ها و نفوذ مختلف مسیر تخصصی و کارشناسی نادیدە گرفتە شود، اما باید در نظر گرفت کە اگر چارچوب مشخصی تدوین و شفافیت اداری وجود داشتە باشد واگذاری اختیارات منطقەای بسیار هم مفید است.

وی یادآور شد: در صورت اختیار دادن ب مناطق نباید آن‌ها را تنها بگذاریم و باید از بازیگران ملی در کمک استان‌ها استفادە کنیم کە در صورت تنگناها و مشکلات یاری‌گر باشند.

انتهای پیاممنبع

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا